MISIUNEA LICEULUI
Liceul Teoretic ,,Radu Popescu” este un mediu educațional prietenos, în care se oferă tuturor copiilor/elevilor/ tinerilor șanse egale la educație și dezvoltare personală în funcție de nevoile și particularitățile individuale.

VIZIUNEA LICEULUI
Liceul Teoretic „Radu Popescu” vizează dezvoltarea unui mediu educațional valoros, flexibil, generator de valoare adăugată, centrând interesul pe contextul și valorile definitorii ale idealului educațional european în consens cu nevoile de educație și formare ale elevilor, prin valorificarea resurselor personale, susținute de disponibilitățile creative, de spiritul de inițiativă, oferind șanse egale de reușită tuturor elevilor în vederea integrării cu succes într-o societate competitivă.

OBIECTIVELE STRATEGICE (ȚINTELE STRATEGICE)
Obiectivele strategice derivă din viziunea școlii și reprezintă intențiile majore care vor fi realizate prin Strategia de dezvoltare și prin care se va îndeplini misiunea acesteia.

OS.1. Inițierea, susținerea și dezvoltarea de proiecte și parteneriate care să prevină eșecul școlar și să combată absenteismul

OS.2. Diversificarea Curriculum-ului la decizia școlii prin consultarea elevilor și a părinților și cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de educație extracurriculară

OS.3. Încadrarea cu personal didactic cu pregătire științifică și metodică, receptiv la nou și interesat de perfecționare și formare continuă

OS.4. Creșterea performanțelor educaționale și a ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat prin eficientizarea instruirii și formarea de competențe pentru o mai bună integrare a elevilor pe piața muncii sau continuarea studiilor